-->
» » »

ЦП 0020 ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів

[ · Скачать удаленно (3,61) 13.06.2011, 00:23
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЦП 0020 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Укрзалізниці №9-Цвід 17.01.96р.

ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії

Київ
«Транспорт України»
1997

Розроблено Харківською державною академією залізничного
транспорту під керівництвом
к.т.н., доцента В.Ф.Сушкова

Відповідальний за випуск начальник технічного відділу
Головного управління колійного господарства Укрзалізниці
П.І.РИБАЧОК.

© Укрзалізниця. Головне управління колійного господарства, 1997
© Видавництво «Транспорт України», 1997


1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дані Технічні вказівки встановлюють правила розшифровування записів на паперових стрічках колієвимірювачів, балової оцінки відступів від норм утримання залізничної рейкової колії за шириною колії рівнем плані, заходи щодо забезпечення безпеки руху поїздів при виявленні відступів та порядок їх усунення.
1.2. Колієвимірювальний вагон забезпечує вимірювання і реєстрацію на стрічці геометричних параметрів рейкової колії, які впливають на плавність і безпеку руху поїздів.
1.3. Система допусків утримання рейкової колії і ступенів відступів від них, балова оцінка відступів та оцінка якості утримання колії базуються на результатах наукових досліджень і досвіді утримання колії на залізницях мережі.
1.4. В основу оцінки геометричного положення рейкової колії пок-ладено вплив відступів на динамічні показники взаємодії колії і рухомого складу, черговість і строки усунення відступів.
1.5. До відступів І ступеня належать відступи в межах допусків, при яких забезпечуються безпека і плавність руху поїздів. При таких відступах встановлені швидкості руху поїздів не зменшуються та не вимагається виконання робіт щодо їх усунення.
До відступів ІІ ступеня належать відступи які не вимагають змен-шення встановленої швидкості і не загрожують безпеці руху поїздів, але впливають на плавність руху поїздів. Вони є підставою для призначення та проведення планово-запобіжних робіт.
До поодиноких відступів ІІІ ступеня належать відступи які не вимагають зменшення встановленої швидкості і не загрожують безпеці руху поїздів, але впливають на плавність руху поїздів та інтенсивність накопичення залишкових деформацій колії. Вони є підставою для призначення та проведення планово-запобіжних робіт.
До IV ступеня належать відступи, за наявності яких при установлених швидкостях погіршується плавність руху поїздів, що призводить до інтенсивного накопичення залишкових деформацій колії.
Ці відступи усуваються в першочерговому порядку.
До V ступеня відносяться відступи, що викликають зростання сил взаємодії колії з рухомим складом до таких критичних значень, що при наявності несприятливих сполучень з відступами в утриманні і завантаженні рухомого складу, порушеннями режиму водіння поїзда та іншими умовами, можуть призвести до дуже швидкого зростання деформацій і до виникнення загрози безпеці руху поїздів.
За відступи II–V ступенів нараховуються штрафні бали.
1.6. У зв'язку з підвищеним динамічним впливом рухомого складу на колію в місцях відступів V ступеня, а також при сполученнях кількох відступів III–V ступенів (перекосів, осідань, відступів у плані) при вияв-ленні таких місць необхідно негайно вживати заходи щодо забезпе-чення безпеки руху поїздів.
1.7. Виконання вимог даних Технічних вказівок щодо дотримання черговості і строків усунення відступів від норм утримання рейкової колії, а також швидкостей руху поїздів при виявленні відступів забезпечує безпечне пропускання справного рухомого складу.
1.8 Принципи та методика оцінки відступів та заходи щодо забез-печення безпеки руху поїздів обов’язкові для застосування на колієвимірювальних вагонах ЦНИИ-2 і вагонах обладнаних бортовою автоматизованою системою (БАС) реєстрації і розшифровки результатів виміру на залізничних коліях, по яких здійснюється рух пасажирських поїздів зі швидкостями до 140 км/год (включно) і вантажних поїздів зі швидкостями до 90 км/год (включно).
1.9 Максимальна швидкість руху колієвимірювальних вагонів під час вимірів встановлюється технічним описом та інструкцією щодо екс-плуатації колієвимірювача.
2. ЗОБРАЖЕННЯ НА СТРІЧКАХ КОЛІЄВИМІРЮВАЛЬНИХ
ВАГОНІВ ПОЛОЖЕННЯ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ.
МАСШТАБИ ЗАПИСІВ
2.1. Ширина колії зображується на стрічці у вигляді діаграми кожна точка якої відповідає певній відстані між внутрішніми гранями головок рейок. Ширина колії в даному її перерізів визначається за величиною відхилення лінії запису від базової лінії відповідної ширині колії 1520 мм. При розширенні колії ця величина додається до 1520 мм, а при звуженні – віднімається.
2.2. Положення рейкових ниток за рівнем характеризується вели-чиною відхилення лінії запису від базової лінії. При цьому різні фактичні положення рейкових ниток можуть мати однакове зображення на стрічці (мал. 1).
2.3. Напрям рейкових ниток у плані характеризується на стрічці записами стріл вигину, виміряних від бокової робочої грані головки рейки до хорди довжиною 21,5 м у точці, розташованій на відстані 4,1 м від кінця хорди. Ці записи за формою відрізняються від фактичного геометричного положення рейкових ниток у плані, а також від графіка стріл вигину, виміряних від середини хорди довжиною 20 м, тому для їх розшифровування використовуються спеціальні шаблони (мал. 2).


Рис. 1. Відступи за рівнем (а) та їх зображення на стрічці (б):
А, В, С – відхилення за рівнем;
/ – довжина відхилення;
L – відстань між точками з максимальним відхиленням за рівнем.

Рис. 2. Зображення нерівності колії в плані довжиною, м:
а– 10; б–20; в–30, г–40;
1 – фактична нерівність колії;
2 – графік стріл вигину, виміряних від середини хорди довжиною 20 м;
З – запис на стрічці колієвимірювача;
Н – відхилення колії в плані;
/ – довжина відхилення;
Δ – максимальна різниця стріл вигину, виміряних від середини хорди до-вжиною 20 м у точках, розташованих на відстані 10 м одна від одної;
Δ – максимальна амплітуда запису на стрічці.
2.4. Під записами осідань вважається відображення фактичного осідання колії (рис. 3). Записи осідань на стрічці відрізняються за фор-мою від фактичного положення рейкових ниток у місцях осідань. Вели-чина осідання записується на стрічці повністю лише в тих випадках, коли довжина кожної половини осідань (зона спуску, зона підйому) дорівнюють або менше 2,7 м (мал. З, а). Якщо осідання має більшу довжину, то на стрічці записується осідання менше від фактичного (мал. З, б).

Рис. 3. Запис на стрічці осідань рейкових ниток довжиною:
а –до 5,4 м; б – понад 5,4 м;
Н фактичне осідання;
h - осідання, записане на стрічці.

2.5. На стрічці колієвимірювального вагона ЦНИИ-2 прийняті наступні масштаби записів:
– повздовжній масштаб записів усіх параметрів 1:2000 (1 мм стрічки відповідає 2 м колії);
– рівень (плавні відхилення і перекоси) 1:2;
– осідання рейкових ниток 1:1;
– ширина колії 1:1;
– напрям рейкових ниток у плані 1:2.
На колієвимірювальних вагонах з БАС при застосуванні автоматизованих систем розшифровки геометричних параметрів стану колії, прийняті наступні масштаби записів:
- повздовжній масштаб записів усіх параметрів 1:4000;
- поперечний масштаб записів усіх параметрів 1:4;
При необхідності розшифровки за допомогою шаблонів масштаб приймається, як і для вагонів ЦНИИ-2.
Для оцінки графічних записів стану колії вводяться визначення:
Базова лінія – лінія, що відповідає паспортним (нормативним) даним колії, і від якої проводяться обчислення відхилень геометричних параметрів.
Нульова лінія – лінія нульових значень.
Середня лінія – пряма лінія, яка проведена таким чином, щоб сума абсолютних відхилень значень записів від цієї лінії була мінімальною.
3. ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СТАНУ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ
3.1. Загальні положення
3.1.1. До параметрів стану рейкової колії, що вимірюються і реєструються колієвимірювачем, належать: взаємне положення рейкових ниток за висотою (рівнем), місцеві осідання (горби і западини) кожної рейкової нитки, ширина колії, положення рейкових ниток за напрямком у плані.
3.1.2. Перелічені параметри записуються безперервно у вигляді діаграм на паперових стрічках шириною 420 мм (мал. 4). При застосуванні комп’ютеризованих систем реєстрації друк результатів запису здійснюється на папері формату А4 (рис. 4*). За узгодженням з Головним управлінням колійного господарства на паперові носії може виводитись додаткова інформація.

Рис. 4. Зразок колієвимірювальної стрічки (лінії допусків і відступів не показані):
1 – відмітки часу;
2 – рівень;
3 – напрям у плані правої рейкової нитки;
4 – напрям у плані лівої рейкової нитки;
5 – ширина колії;
6 – осідання правої рейкової нитки;
7 – осідання лівої рейкової нитки;
8 – відмітки пікетів і кілометрів.


Рис. 4* Приклад записів стану колії вагонами, що обладнані автоматизованою
системою розшифрування
3.1.3. На стрічці відмічаються межі пікетів та кілометрів. Можуть реєструватися відмітки часу для визначення швидкості вагону.
3.1.4. З метою полегшення розшифровування записів на колієвимірювальну стрічку пишучим приладом (ребристим валиком) наносяться поздовжні лінії відповідні базовим значенням і відхиленням від нульової лінії урахуванням и масштабу запису. В необхідних випадках лінії, яких не вистачає, наносяться на стрічку вручну при розшифровуванні.
3.1.5. Записи на стрічці використовуються для виявлення місць з відступами від норм утримання рейкової колії, оцінки всіх відступів, установлення черговості їх усунення та планування робіт.
3.1.6. При обмеженні в певних випадках швидкості руху поїздів через наявність відступів від норм утримання рейкової колії слід ураховувати запис на стрічці колієвимірювача і фактичний стан колії.
3.1.7. Після розшифровування записів дається оцінка стану рейкової колії в цілому на кілометрі, робочому відділенні, околодку, дільниці, дистанції та залізниці.
3.1.8. Для перевірки правильності показань колієвимірювального вагона перед кожною поїздкою в робочому стані, а також під час рейсу повинні звірятися показання на стрічці з даними натурного проміру біля задньої колісної пари ширини колії і рівня колієвимірювальним шаблоном типу ЦУП, що пройшов калібрування (повірку) у встановленому порядку. Результати кожної перевірки мають фіксуватися на стрічці. Їх повинен підписувати начальник колієвимірювального вагона і старший за посадою робітник дистанції колії, який. супроводжує колієвимірювач. 3,1.9. Періодичні перевірки колієвимірювача проводяться відповідно до вимог Технічного опису та інструкції щодо його експлуатації.
3.2. Положення рейкових ниток за рівнем
3.2.1. Взаємне положення рейкових ниток за рівнем визначається взаємним положенням центрів коліс задньої (з боку салону вагона) колісної пари відносно горизонту, створюваного за допомогою гіроскопічного пристрою колієвимірювача.
3.2.2. Нульова лінія на стрічці на прямих ділянках є базовою і від-повідає такому положенню, коли обидві рейкові нитки знаходяться на одному рівні.
3.2.3. При розташуванні однієї рейкової нитки вище за другу запис на стрічці відхиляється від нульової лінії в бік підвищеної нитки.
3.2.4. На кривих ділянках колії базової лінії наносяться відповідно до відомості установлених підвищень зовнішніх рейкових ниток.
3.2.5. У межах відводу підвищення зовнішньої нитки кривої базова лінія наноситься за фактичним відводом підвищення від кінця нульової лінії ділянки без підвищення до початку нульової лінії ділянки колії з повним підвищенням.
3.2.6. Лінії допусків і відступів у межах відводу підвищення нано-сяться паралельно базовій лінії, при цьому відстані між лініями визначаються за перпендикуляром до лінії прямої ділянки.
3.2.7. При записі стану колії за рівнем можуть відбуватися «відве-дення» гіросистеми. У цих випадках базову лінію в межах «відведення» проводять за середнім значенням записів. Таким чином розташовується базова лінія на ділянці відводу підвищення зовнішньої нитки кривої і на прилягаючих прямих ділянках колії до закінчення «відведення» запису (рис.5).

Рис. 5. «Відведення» запису рівня.

3.2.8. У тих випадках, коли відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України на прямих ділянках одна рейкова нитка утримується на 6 мм вище від другої, базова лінія та лінії допусків і відступів I-III ступеня проводяться з урахуванням цього підвищення. Довжина таких ділянок повинна бути не меншою 250 м або дорівнювати відстані між суміжними кривими одного напрямку.
3.2.9 На перехідних кривих, а також в зоні сполучення прямої з круговою кривою без перехідних кривих, перевіряється ухил відводу підвищення зовнішньої рейки. Для цього в межах відводу підвищення вибирається ділянка довжиною 30 м (15 мм на стрічці вагону ЦНИИ-2) на якій середня пряма лінія має максимальний ухил (рис.5*). Ухил середньої лінії на цій ділянці порівнюється з нормативним ухилом.
При довжині відводу підвищення до 30 м його ухил визначається за нахилом середньої лінії на всьому відводі підвищення (рис.5*б).
Невідповідність ухилу відводу підвищення нормативним значенням перевіряється тільки колієвимірювальними вагонами, що обладнані автоматизованою системою розшифрування та оцінки стану колії.

Рис.5 Визначення ухилу відводу підвищення зовнішньої нитки кривої:
а) при довжині відводу більше 30 м;
б) при довжині відводу до 30 м;

3.3. Осідання рейкових ниток
3.3.1. Осідання рейкової нитки вимірюються на базі, що дорівнює відстані між осями колісних пар заднього візка колієвимірювача (2,7 м).
3.3.2. Осідання на кожній нитці вимірюються і записуються залежно від змінювання різниці відстані від центрів першого і другого коліс заднього візка до кузова вагона при проходженні по осіданнях.
При проходженні по осіданню завдовжки до 5,4 м першого колеса візка на стрічці з одного боку від нульової лінії записується половина осідання, а при проходженні другого колеса записується також половина осідання, але з іншого боку від нульової лінії, що в сумі дає повне осідання (див. мал. З, а).
3.3.3. Нульові лінії осідань відповідають такому положенню, коли в прямій ділянці всі колеса колієвимірювального вагона по одній рейковій нитці знаходяться на одній прямій. Нульові лінії використовуються лише для первісного установлення пишучих пер.
3.4. Ширина рейкової колії (шаблон)
3.4.1. Вимірювання ширини колії проводиться за допомогою спеціальних конічних вимірювальних роликів або лиж, притиснутих до внутрішніх бокових поверхонь головок рейок на рівні 22 мм від поверхні кочення. Ці ролики розташовані безпосередньо біля задньої колісної пари вагона.
3.4.2. При проходженні вагона, обладнаного вимірювальними роликами, по хрестовинах стрілочних переводів з нерухомим осердям вимірювання ширини колії не проводиться, оскільки вимірювальний ролик з боку хрестовини відводиться від неї спеціальним відвідним пристроєм для того, щоб ролик не потрапив до «мертвого» простору хрестовини. На стрічці в цьому випадку запис ширини колії викривлюється.
3.4.3. Базова лінія запису ширини колії в прямих відповідає установленій нормі ширини колії 1520 або 1524 мм. У кривих ділянках колії базова лінія повинна відповідати установленій нормі ширини колії в даній кривій.
3.4.4. Лінії допусків I ступеню з розширення колії розташовуються на відстані 8,5 мм (6 мм для кривих з нормою утримання 1540 мм) від базової лінії, а по звуженню - на відстані 4,5 мм. Лінії границь відступів II-V ступені наносяться у відповідності до таблиць 1 та 2.
3.4.5. На ділянках де встановлено швидкість 50 км/год і менше, лінії допусків I ступеню з розширення колії розташовуються на відстані 10,5 мм (6 мм для кривих з нормою утримання 1540 мм), а по звуженню - на відстані 4,5 мм від базової лінії.
3.4.6. На ділянках переходу від однієї норми ширини колії до іншої при сполученні прямих і кривих ділянок базова лінія проводиться за наявності перехідної кривої в межах перехідної кривої; якщо перехідна крива відсутня, то на прямій ділянці з відводом розширення 1 мм на 1 м колії, починаючи від початку (кінця) кругової кривої в сторону прямої.
Лінії допусків і відступів ширини колії проводяться так само, як і лінії допусків і відступів під час оцінки плавних відхилень за рівнем.
3.4.7. При перевірці колії на дослідних ділянках лінії допусків і відступів ширини колії проводяться згідно з нормами, встановленими для цих ділянок.
3.4.8 При наявності в кривих ділянках колії бокового зносу головки рейки величина відхилення з розширення, що не вимагає усунення, може бути збільшена на величину фактичного зносу внутрішніх граней головок рейок. При цьому ширина колії в кривих ділянках з радіусом 650 м і більше незалежно від конструкції шпал не повинна перевищувати 1535 мм, у кривих меншого радіуса –1545 мм. Ширина колії більше вказаних значень оцінюється за встановленими нормами і допусками без їх збільшення на величину фактичного зносу.
3.4.9. При боковому зносі головки рейок 3 мм і більше в запис щодо ширини колії повинна вноситися поправка у плюсовий бік до 3 мм у зв'язку з різницею у заглибленнях вимірювальних роликів (лиж) колієвимірювального вагона і вимірювальної лапки колійного шаблона. Наприклад, запис на стрічці відповідає ширині колії 1544 мм; з урахуванням поправки фактична ширина колії буде 1544+3=1547 мм. При боковому зносі більше 10 мм поправка може визначатися шляхом порівняння запису на стрічці з шириною колії, яка вимірюється колійним шаблоном біля вимірювальних роликів (лиж).
3.4.10. Плюсовий допуск по ширині колії для кожної кривої залежно від норм утримання і фактичного бокового зносу встановлюється наказом начальника дистанції колії відповідно до Інструкції по устрою та утриманню колії залізниць України.

3.5. Положення рейкових ниток за напрямком у плані
3.5.1. На стрічці колієвимірювального вагона положення кожної рейкової нитки за напрямком у плані характеризується стрілами вигину, виміряними від бокової робочої грані головки рейки до хорди довжиною 21,5 м у точці, що розташована на відстані 4,1 м від кінця хорди.
3.5.2. При проході колієвимірювача по хрестовинах стрілочних переводів та рамних рейках запис на стрічці викривлюється через відведення вимірювальних роликів, а також попадання вимірювального ролика на острожину рамної рейки (вусовика). Виходячи з цього, стан колії за планом на стрілочних переводах колієвимірювальними вагонами не оцінюється.
3.5.3. Нульові лінії положення рейкових ниток за напрямком у плані на стрічці для кожної нитки відповідають знаходженню вимірювальних точок хорди колієвимірювального вагона на прямій.
3.5.4. Лінії допусків і відхилень на стрічці не наносяться, оскільки величина відхилень (різниця стріл) може бути визначена лише розшифровувальним шаблоном.
3.6. Відмітки меж пікетів і кілометрів.
3.6.1. Межі пікетів і кілометрів відмічаються на стрічці автоматично у вигляді засічок. Ці засічки можуть не збігатися з фактичними місцями розташування пікетних і кілометрових знаків через погрішності , що пов’язані з конструкцією вагона та встановленням знаків або при наявності пікетів, довжина яких не до-рівнює 100 м.
3.6.2. Відмітку пікетів і кілометрів, а також інших орієнтирів (переїздів, платформ, мостів тощо) можна проводити вручну натисканням кнопки.
4. ОЦІНКА СТАНУ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ
4.1. Загальні положення
4.1.1. Кожний відступ від норм утримання рейкової колії розшифровується і оцінюється у балах за порядком, викладеним у п. 4.2. При цьому на мостах і в тунелях довжиною від 25 до 100 м і підходах до них по 200 м у кожний бік, на мостах та в тунелях довжиною понад 100 м і на підходах до них по 500 м у кожний бік кількість балів за всіма видами несправностей збільшується у 2 рази.
4.1.2. При розшифровуванні записів на стрічці відмічається кожний відступ, дається його оцінка в балах і вказуються відступи IV і V ступенів.
Крім того, на стрічці кожного кілометра вказується загальна сума балів, у тому числі за видами відступів, і якісна оцінка кілометра (відповідно до п. 4.3).
4.1.3. Результати покілометрової оцінки стану рейкової колії в ба-лах, а також якісна оцінка кілометрів заносяться у відомості, причому у графі «Примітка» вказується число і вид відступів IV і V ступенів, відмі-чаються кілометри, на яких розташовані штучні споруди (М), і кілометри, на яких була обмежена швидкість руху поїздів (V – 15 км/год і т.д.).
4.1.4. Начальники дистанцій колії подають начальнику колієвимірювального вагона:
– перелік прямих ділянок, на яких дозволено утримання однієї рейкової нитки вищої за іншу на 6 мм;
– перелік прямих ділянок з рівномірним здиманням однієї рейкової нитки, а також з рівномірними осіданнями земляного полотна;
– норми утримання колії за шириною в прямих ділянках (зі вказан-ням типу скріплення);
– відомість кривих ділянок колії зі вказанням радіуса кривої, її початку і кінця, довжини перехідних кривих, підвищення зовнішньої рейкової нитки, установленого наказом начальника залізниці, бокового зносу рейок, норми утримання ширини колії і дозволеного допуску ширини колії у зв'язку з боковим зносом рейок;
– перелік діючих на момент перевірки попереджень про обмеже-ність швидкостей руху поїздів зі вказанням часу їх дії і причини;
– перелік незадовільних кілометрів і кілометрів з відступами V ступеня за попереднім проходженням колієвимірювального вагона з відмітками про усунення відступів на цих кілометрах;
– перелік ділянок з залізобетонними шпалами, що були виготовлені до 1996 року (включно) ;
– перелік кілометрів з простроченим капітальним ремонтом, перекладеними рейками.
Крім того, подається графік адміністративного розподілу дистанції зі вказанням прізвищ дорожніх майстрів і бригадирів колії.

4.2. Порядок розшифровування і оцінки окремих
відступів від норм утримання рейкової колії
4.2.1. Ширина колії. Стан колії за шириною оцінюється балами в залежності від ступеня відступів за кожні два метри колії (табл.1, 2).
Оцінка в балах цього відступу дорівнює Ах500+(Б-А)х100+(В-Б)х10+
+(Г-В)х1. На вагонах ЦНИИ-2 відстані А, Б, В, Г виміряються на стрічці та підставляються у мм. Відступи по звуженню колії оцінюються аналогічно.
При цьому лінії, що обмежують ступені відступів на розширення проводяться як для більшої норми ширини колії, а на звуження – як для меншої.
Стан колії у кривих, що утримуються за нормою 1520 мм і що одержали в процесі експлуатації рівномірне розширення, дозволяється розшифровувати та оцінювати за нормами, встановленими для колії 1524 мм. Перелік таких кривих встановлює начальник дистанції колії.
При вимірі відступів ширини колії та положення рейкових ниток в плані, запис на стрічці може викривлюватися за рахунок порушення контакту вимірювальних роликів з робочою поверхнею головки рейки. Такі місця вилучаються з балової оцінки.
Таблиця 1

Оцінка колії та допустимі швидкості руху поїздів при розширенні колії

Ступінь відступу Розширення, мм, при нормі ширини колії, мм Оцінка за
2 м колії, балів Допустима швидкість, км/год
1520 1524 1530 1535 1540
I до 8 включно до 6 вкл. 0 встановлена
II понад 8 до 15 включно понад 8 до 11 включно – 1
III понад 15 до 20 включно понад 11 до 16 включно – – 10
IV понад 20 до 26 включно понад 16 до 22 включно – – – 100 60
V понад 26 до 28 включно понад 22 до 24 включно понад 16 до 18 включно понад 11 до 13 включно понад 6 до 8 включно 500 25
понад 28 понад 24 понад 18 понад 13 понад 8 1000 рух
закривається

Примітка. 1. На ділянках з встановленою швидкістю руху 50 км/год і меншою І
ступінь–до 10 мм включно, II ступінь–понад 10 до 15 мм включно.
При цьому ширина колії не повинна перевищувати 1546 мм.

Таблиця 2

Оцінка колії та допустимі швидкості руху поїздів при звуженні колії

Ступінь відступу Звуження, мм, при нормі ширини колії, мм Оцінка за 2 м колії, бал. Допустима швидкість, км/год
1520 1524, 1530, 1535, 1540 залізобе-тонні шпали виготовлені до 1996 р з/б шпали виготовлені після 1996 р та дерев’яні
I до 4 включно 0 0 встановлена
II понад 4 до 6 включно понад 4 до 10 вклю-чно 0 1
III понад 6 до 8 включно понад 10 до 12 включно 1 2
IV понад 8 до 10 включно понад 12 при ши-рині колії не менше 1510 5 10 120/80*
V понад 10 при ширині колії ме-нше 1510 500 500 рух
закривається

* Тут і далі в чисельнику наведено швидкість руху для пасажирських поїздів, у знаменнику – для вантажних.

Довжина відхилення за шириною колії для даного ступеня виміря-ється по лінії обмеження попереднього ступеня, а саме: довжина відступу V ступеня вимірюється по лініях, які обмежують відступ IV ступеня; довжина відступу IV ступеня вимірюється по лініях, що обмежують відступи III ступеня, і т.д. Приклад визначення довжини відступу і нарахування за них балів показано на мал. 6.


Рис. 6. Оцінка відступів за шириною колії.
(оцінка в балах цього відступу дорівнює Ах1000+(Б-А)100+(В-Б)10+(Г-В)х1;
відступи за звуженням колії оцінюються аналогічно).
При розшифровуванні й оцінці відступів за шириною колії в місцях переходу від однієї норми до іншої довжина і ступінь відступів визначаються так, як показано на мал. 7.Рис. 7. Визначення величини і довжини відступу за шириною колії в місці переходу від однієї норми до іншої:
1 – довжина відступу; 2 – величина відступу II ступеня; 3 – лінії, що обмежують ступені відступів; 4 – базова лінія.
Примітка. При проведенні ліній допусків і ступенів відступів усі вимірювання ведуться від базової лінії, що відповідає номінальній ширині колії.

На колії у кривих радіуса 1000 м і менше, що утримуються за нор-мою колії 1520 мм і одержали в процесі експлуатації рівномірне розши-рення, дозволяється розшифровування і оцінку відступів проводити за нормами, встановленими для колії 1524 мм. Перелік таких кривих установлює начальник дистанції колії.
Записи стану ширини колії на хрестовинах стрілочних переводів не оцінюються у балах.
4.2.2. Стан колії за рівнем. Відступи за рівнем поділяються на перекоси і плавні відхилення за рівнем.
До перекосів належать різкі зміни положення рейкових ниток за рівнем у різні боки при відстані між вершинами піків запису амплітуди відхилення l, що відповідає у масштабі 20 м колії і менше незалежно від того, перетинає запис базову лінію чи ні (мал. 8).


Рис. 8. Запис перекосів на стрічці:
Н – величина перекосу; n – напіввітка; h1,h2 – величина відхилень за рівнем у вер-шинах перекосу;. - розрахункова зміна рівня; / – відстань між вершинами (прийма-ється найменша); 0-0 – базова лінія на перехідній кривій.

Перекоси оцінюються поштучно залежно від відстані між вершинами піків і ступеня відступу (табл. 3).

Таблиця З

Оцінка перекосів колії та допустимі швидкості руху поїздів по них

Ступінь відступу Перекіс, мм Оцінка, балів, при відстані між вершинами піків, м Допустима
швидкість, км/год
до 10 включно понад 10 до 20 включно
І до 8 включно 0 0 встановлена
II понад 8 до 12 включно 2 1
III понад 12 до 16 включно 30 10
IV понад 16 до 20 включно 150 100 120/80
V понад 20 до 30 включно 300 200 60
понад 30 до 40 включно 500 500 40
понад 40 до 50 включно 1000 1000 15
понад 50 1000 1000 рух закривається

Якщо відстань між вершинами піків понад l, що відповідає у масш-табі 20 м колії, то цей відступ оцінюється як плавне відхилення за рівнем. Перекіс оцінюється за тією частиною запису, яка дає більшу оцінку. Напіввітки праворуч та ліворуч вершин перекосу на відстані, що відповідає у масштабі до 20 м колії не штрафуються.
Рис. 9. Шаблон для розшиф-ровування перекосів (розміри, мм).

Форма і розміри (з урахуванням допусків при вимірюванні) розшифровувального шаблона для перекосів наведені на рис. 9. При розшифровуванні перекосів у прямих і кругових кривих база шаблону розташовується паралельно нульовій і відповідно базовій лінії (рис. 10).
На перехідних кривих база шаблону розташовується паралельно нульовій лінії. При цьому база шаблону зміщується відносно однієї з вершин перекосу на величину розрахункової зміни рівня в межах перекосу (рис. 10). На вагонах ЦНИИ-2 до їх оснащення БАС дозволяється розшифровка записів на стрічці з розташуванням базової лінію шаблона паралельно базової лінії відводу підвищення
Перекоси оцінюються за тією частиною запису, яка має більшу амплітуду. Штриховка на стрічці запису перекосів відкидається від величини амплітуди перекосів.
Рис. 10. Розшифровування перекосів
а – перекіс III степеню довжиною менше 10м;
б – перекіс IV степеню довжиною менше 10 м на перехідній кривій;
в – перекіс III степеню довжиною більше 10 м на круговій кривій;
г – порядок визначення зміщення.

Приклад оцінки перекосів показаний на мал. 11.

Рис. 11. Приклад оцінки перекосів.

При розшифровуванні перекосів у межах хрестовин стрілочних переводів перекоси (крім перекосів V ступеня) оцінюються на один ступінь нижче.
У випадках, коли перекіс є результатом просадки, враховується той відступ, штрафний бал якого більший.
Плавні відхилення за рівнем оцінюються у балах залежно від довжини і ступеня відступу (табл. 4).
Таблиця 4

Оцінка плавних відхилень за рівнем та допустимі швидкості руху
поїздів по них

Ступінь відступу Відхилення, мм Оцінка за 2 м колії, балів Допустима швидкість, км/год
I До 6 включно 0 встановлена
II понад 6 до 12 включно 0
III понад 12 до 20 включно 1
IV понад 20 до 25 включно 5 120/80
V понад 25 до 30 включно 10 60
понад 30 до 35 включно 50 40
понад 35 до 50 включно 250 15
понад 50 250 рух закрива-ється
Примітка. 1. На прямих ділянках, на яких дозволено утримання однієї рейкової нитки вище за іншу на 6 мм, указані в таблиці величини відступу I – III ступеня визна-чаються на стрічці від лінії, що відповідає дозволеному підвищенню.
2. При проведенні на стрічці ліній допусків і відступів на кривих і прямих ділян-ках показання рівня визначаються від базової лінії з урахуванням масштабу запису і точності показання механізму. Так, допустимому відхиленню 6 мм на стрічці відпові-дає величина = 3,5 мм.
При нанесенні нульових ліній на кривих ділянках ураховується лише масштаб запису, а поправка на точність показання механізму не вноситься. Так, установленому підвищенню на кривій 30 мм відповідає розмір на стрічці 30:2=15 мм (мал. 12).
Довжина відступу визначається аналогічно тому, як це робиться при розшифровуванні відступів за шириною колії.

Рис. 12. Плавні відхилення за рівнем:
1 – базова лінія на перехідній кривій;
2 – лінія допуску 6 мм;
3 – лінія відступу II ступеня;
4 – базова лінія на круговій кривій з підвищенням 30 мм;
/ – довжина відступу.

4.2.3. Осідання рейкових ниток. Осідання рейкових ниток оцінюються поштучно (табл. 5).
Таблиця 5

Оцінка осідань рейкових ниток та допустимі швидкості руху поїздів по них

Ступінь
відступу Осідання, мм Оцінка за одне осідання, балів Допустима
швидкість, км/год
I до 10 включно 0 встановлена
II понад 10 до 15 включно 2
III понад 15 до 20 включно 10
IV понад 20 до 25 включно 50 120/80
V понад 25 до 30 включно 500 60
понад 30 до 35 включно 500 40
понад 35 до 45 включно 500 15
понад 45 500 рух закрива-ється
Примітка. Бали за просадками правої та лівої ниток підсумовуються. Форма і розміри розшифровувального шаблона наведені на мал. 13, а приклади розшифро-вування – на мал. 14. Оцінці підлягають записи осідань, у яких відстань на стрічці між вершинами піків не перевищує 3 мм.
Рис. 13. Шаблон для роз-шифровування осідань (ро-зміри, мм).Мал. 14. Приклади розшифровування і оцінки осідань

4.2.4. Напрямок колії в плані. Стан колії за напрямком у плані оцінюється в балах, що нараховуються за кожний відступ залежно від ступеня відступу та його довжини (табл. 6).
Розшифровка відступів проводиться за допомогою шаблона, при-веденого на рис.15.

Таблиця 6

Оцінка відступів за напрямком у плані та допустимі швидкості
руху поїздів по них

Ступінь відступу Різниця у стрілах ви-гину, виміряних через 10 м від середини хорди довжиною 20 м, мм Оцінка, балів, за кожний відступ довжиною, м Допустима швид-кість, км/год, при від-ступах
довжиною,м
до 10 вкл. понад 10 до 20 вкл. понад 20 до 40 вкл. до 20
включно понад 20 до 40 включно
I до 10 включно 0 0 0 встановлена
II понад 10 до 18 вклю-чно 1 1 0
III понад 18 до 25 вклю-чно 30 15 1
IV понад 25 до 35 вклю-чно 500 200 50 80/60 120/90
V понад 35 до 65 вклю-чно 1000 500 100 40/40 80/80
понад 65 до 90 вклю-чно 1000 1000 200 15/15 40/40
понад 90 1000 1000 1000 рух закривається


Мал. 15. Шаблон для розшифровування відступів у плані для масштабу запису 1:2 (розміри, мм):
а – загальний вигляд;
б – побудова шаблона.
Примітка. 1. Лінія І - І обмежує різницю стріл вигину 10 мм; II - II – 18 мм; ІІІ - ІІІ – 25 мм; IV - IV – 35 мм; V - V – 65 мм; VІ - VІ – 90 мм.
2. Цифри біля точок перелому ліній шаблона означають відстань від точок до лінії базису.
3. Пунктирна лінія використовується тільки для побудови шаблона.
4. У вертикальних розмірах шаблона враховано допуск 2 мм на можливу нето-чність запису.

Для визначення ступеня і оцінки кожного відступу шаблон прикла-дається до запису на стрічці аналогічно тому, як при визначенні перекосів.
Оцінка відступу в балах визначається залежно від того, у якому місці шаблона буде знаходитися друга вершина запису. Вважати амплітудою запису дві точки, що лежать на умовній прямій і обмежені двома вершинами (так як показано на рис. 16 та 17, не враховуючи вигину запису).


Рис. 16. Приклади (1-20) розшифровування записів на стрічці відступів за напрямком колії у плані.

Рис 17. Приклади розшифровки записів на стрічці відступів по напрямку колії в плані
на перехідній кривій, де: Нс – різниця стріл, що враховується; а - повна різниця
стріл; b - розрахункова зміна різниці стріл прогину (зміщення шаблону).

Якщо запис відступу на стрічці має різний нахил або на ній є кілька вершин, то оцінка відступу робиться тієї частини запису, де буде більша оцінка в балах.
Оцінка стану колії в плані робиться на кривих за записами напрямку зовнішніх та на прямих за записами напрямку рихтувальних ниток.
Запис стану колії в плані в межах стрілочних переводів не розшифровується, тому що він викривлюється при проходженні вимірювальних роликів по хрестовинах та рамних рейках.
4.2.5 Незбіжність границь відводів підвищення та кривизни у перехідних кривих.
Границі відводів підвищення і перехідних кривих (відвід кривизни) повинні співпадати між собою. Допускається незбіжність цих границь до 20 м (30 м при швидкостях до 100 км/год). На перехідних кривих довжиною 80 м і менше незбіжності границь не повинні перевищувати 1/4 (3/8 при швидкостях до 100 км/год) їхньої довжини. При визначенні незбіжності границь слід враховувати зміщення в записах рівня та стріл вигину у плані, а також принцип запису стріл вигину, при якому стріли з’являються коли перший візок колієвимірювача заходить на перехідну криву, а середній вимірювальний ролик знаходиться ще на прямій.
Кожні 10 м недопустимої величини незбіжності границь відводів підвищення і перехідних кривих оцінюються в 10 балів. При цьому оцінка кілометру не може бути „відмінно”.
Крім того у колієвимірювальних вагонах, обладнаних автоматизо-ваною системою розшифровування, при недопустимій величині незбіжностей границь відводів підвищення і перехідних кривих перевіряється значення швидкості зміни непогашеного прискорення ( , м/с3) між початками границь та між їх кінцями (рис. 18 а, б), а при довжині перехідної кривої менше 45 м також між останнім початком та першим кінцем відводів (рахуючи зі сторони прямої в сторону кривої) (див. рис. 18 в) за формулою:

(1)

де і - величини непогашених прискорень на початку або наприкінці відводів кривизни та підвищення, м/с2;
- величина незбіжностей початків або кінців відводів підви-щення і кривизни чи відстань між останнім початком та першим кінцем відводу, м;
Значення непогашених прискорень визначаються за формулою:

, (2)

де - максимальна встановлена швидкість руху пасажирських поїздів, км/год;
, - фактичне підвищення зовнішньої рейки (мм) та фактичний радіус (м) у точці i визначення прискорення.
Значення розраховується за формулою:

, (3)

де - стріла вигину (мм) у точці визначення прискорення i на стрічці, мм;
А - коефіцієнт, що залежить від геометричних характеристик вимірювальної системи. Для вагонів ЦНИИ-2 А=17863.
Якщо розрахована величина за модулем перевищує встановлене значення ([ ]=0,6 м/с3) або в однієї з точок, що розглядаються, для пасажирських поїздів перевищує допустиме за умови комфортабельності пасажирів 0,7 м/с2, тоді на діаграмі вказується відповідне значення ( , ).
Для оцінки відповідності підвищення встановленій швидкості руху пасажирських поїздів в круговій кривій непогашені прискорення визначаються на всій її протяжності. Величина непогашеного прискорення, що перевищує встановлені норми, також вказується на діаграмі.

Рис 18. Точки визначення непогашених прискорень при незбіжності границь відводів підвищення та перехідних кривих та в коротких перехідних кривих
h – запис рівня; f – запис положення колії за планом (стріли вигину); а) незбіжності на початку перехідної кривої; б) незбіжності наприкінці перехідної кривої;
в) коротка перехідна крива; 1, 2 – точки, в яких визначають прискорення.

4.3. Якісна оцінка стану рейкової колії
4.3.1. Якісна оцінка стану рейкової колії за показаннями колієвимі-рювальних вагонів установлюється за табл. 7 залежно від суми балів на кілометрі за всіма видами відступів та їх ступеня.
Таблиця 7

Якісна оцінка колії

Оцінка Сума балів за всі відступи на 1 км
для колій з непростроче-ним капремо-нтом для колій з простроченим капрем., пе-рекладеними рейками для головної ко-лії з встановле-ною швидкістю руху поїздів 60 км/год і менше для приймально-відправних колій з швидкістю руху по-їздів 40 км/ч і мен-ше
1 2 3 4 5
відмінно 0-40 0–70 0–100 0–250
добре 41–100 71–140 101–150 251–500
задовільно 101–500 141–500 151–500 501–800
незадовільно 501 і більше 501 і більше 501 і більше 801 і більше

Примітка. 1. Кілометр вважається також незадовільним при наявності на ньому хоча б одного відступу, що вимагає згідно табл. 1–6, 8-9 обмеження встановленої швидко-сті або закриття колії для руху поїздів.
2. Приймально-відправні колії з встановленою швидкістю понад 40 км/год до 60 км/год (включно) оцінюються за даними четвертого, а при швидкості понад 60 км/год за даними третього стовпця.

4.3.2. Оцінка стану рейкової колії в межах робочого відділення, околодка, дільниці, дистанції колії, залізниці або напрямку* залізниці визначається за середнім балом, який дістається діленням загальної суми балів за всіма відзначеними відступами на кількість кілометрів, перевірених у межах оцінюваної дільниці.
При експлуатації одного кілометра різними підрозділами, частина кілометру, яка складає L метрів, оцінюється як кілометр шляхом мно-ження балів, визначених в межах цієї частини на коефіцієнт К. Коефіці-єнт К визначається за формулою К=1000/L. Так само оцінюються неповні або нестандартні кілометри.

* Напрямок – дільниця головної колії між визначеними роздільними пунктами в межах однієї або декількох залізниць. При використанні комп’ютеризованих систем реєстрації дистанціям колії різних залізниць надаються номери, що враховують порядковий номер залізниці за абеткою та номер дистанції (наприклад ПЧ-23 Донецької зал. нумерується – "1.23”).
4.3.3. На кілометрах, де проводяться роботи в поточному місяці по капітальному, середньому, комплексно-оздоровчому ремонтах колії, суцільної заміни рейок, стрілочних переводів, перевідних брусів, по лікуванню «хворих» місць земляного полотна з обмеженням швидкості руху поїздів до 60 км/год, відступи розшифровуються і оцінюються згідно з табл. 7 (графа 4) і включаються в загальну балову оцінку.
При перевірці щойно побудованої та прийнятої до експлуатації ді-лянки колії із загальної оцінки в балах може виключатися оцінка лише тих кілометрів, на яких установлено обмеження швидкості до 40 км/год на період обкатки, строк якої установлює начальник служби колії.
4.3.4. У межах станції колієвимірювальний вагон повинен пропускатися по головних коліях або коліях проходження пасажирських поїздів.
При пропусканні колієвимірювального вагона по приймально-відправних коліях їх оцінка в балах включається в загальну балову оцінку лише у випадках, якщо ці колії за техніко-розпорядчим актом станції призначені для приймання пасажирських поїздів або для безупинного пропускання вантажних поїздів.
5. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ ПОЇЗДІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВІДСТУПІВ В УТРИМАННІ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ
Своєчасне усунення виявлених відступів – одна з основних умов забезпечення безпеки руху поїздів з установленими швидкостями.
Залежно від ступенів відступи усуваються при планових, першочергових та негайних роботах.
При планових роботах усуваються відступи ІІ –ІІІ ступенів, під час першочергових робіт – відступи IV та V ступенів.
Негайно усуваються відступи, за наявності яких закрито рух або обмежено швидкість руху поїздів.
Періодичність перевірки головних колій колієвимірювальним ваго-ном встановлюється начальником залізниці, але не менш двох разів на місяць по маршруту прямування пасажирських поїздів зі швидкістю понад 60 км/ч. На ділянках зі швидкістю 60 км/год і менше, періодичність встановлюється в залежності від вантажонапруженості:
– до 2 млн т.км брутто/км за рік, за відсутності пасажирського руху періодичність встановлюється не менше одного разу в 6 місяців (контрольна перевірка);
– до 2 млн т. км брутто/км за рік, за наявності пасажирського руху один раз у квартал (контрольна перевірка);
– від 2 до 10 млн т.км брутто/км за рік, за відсутності пасажирського руху – один раз у квартал (контрольна перевірка);
– від 2 до 10 млн т.км брутто/км за рік, за наявності пасажирського руху один раз на місяць (контрольна перевірка);
– більше 10 млн.т км брутто/км за рік - два рази на місяць (робоча і контрольна перевірки).Приймально-відправні колії, які за технічно-розпоряджувальним актом станції призначені для прийому пасажирських поїздів або пропуску вантажних поїздів без зупинок, перевіряють колієвимірювальними вагонами згідно з періодичністю, встановленою начальником служби колії, але не менше одного разу в 6 місяців.
Всі інші приймально-відправні колії слід перевіряти колієвимірювальними вагонами згідно з періодичністю, встановленою начальником служби колії, але не менше одного разу на рік.
Інші станційні колії, а також вищевказані приймально-відправні колії між перевірками колієвимірювальними вагонами слід перевіряти щомісячно колієвимірювальними візками. За відсутності колієвимірювальних візків перевірку виконують натурним оглядом з проміром по шаблону і рівню за порядком і термінами проведення оглядів колії згідно з Інструкцією, затвердженою Укрзалізницею.
У окремих випадках, на дільницях з незадовільним технічним ста-ном колії, періодичність перевірки колієвимірювальними вагонами може змінювати начальник служби колії (колію можна перевіряти часті-ше).
Місячна норма перевірки на один колієвимірювальний вагон повинна складати 3,5-4,0 тис. км (з урахуванням робочих і контрольних перевірок).
Робочий та контрольний проміри вагона - колієвимірювача повинні супроводжувати начальники дистанцій колії або їх заступники. При наявності виявлених під час попередніх промірів незадовільних кілометрів вагон - колієвимірювач повинні також супроводжувати відповідні шляхові майстри.
При робочому промірі начальник колієвимірювача (його заступник) зобов'язаний на стрічці колієвимірювального вагона відмічати відступи IV і V ступенів.
Встановлена швидкість зменшується або закривається рух поїздів і кілометр оцінюється "незадовільно" при перевищенні допустимого середнього ухилу відводу підвищення зовнішньої рейкової нитки кривої на ділянці довжиною 30 м (табл. 9). При цьому отримана допустима швидкість округляється до найближчого меншого значення. В будь якому випадку середній ухил відводу підвищення на ділянці довжиною 5 м не повинен перевищувати 5 ‰ (рух закрива-ється).
В колієвимірювальних вагонах ЦНИИ-2 оцінка відповідності ухилу відводу підвищення нормативним значенням не виконується.
При виявленні в процесі перевірки колії відступів, що потребують згідно табл.. 1-6, 8-9... обмеження швидкості руху поїздів або закриття руху, начальник колієвимірювального вагона (його заступник) зобов'язаний дати по радіо з місця виявленого недоліку заявку на видачу попереджень про обмеження швидкості або закриття руху. Якщо ж з місця дати по радіо цю заявку неможливо, то для вжиття заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів (огородження небезпечного місця, організація робіт по усуненню відступів) з колієвимірювача висаджується робітник дистанції колії, а заявка на видачу попереджень або закриття руху дається після прибуття колієвимірювача на станцію, яка обмежує перегін.
Відміну попереджень, виданих за заявками начальників колієвимірювальних вагонів, виконує начальник дистанції колії або його заступник.
Начальник дистанції наказом по дистанції колії може передати право на відміну попереджень щодо обмеження швидкості руху поїздів, виданих начальником вагона-колієвимірювача (його заступником), дорожньому майстру, старшому дорожньому майстру, начальнику дільниці колії.
Відомості про виявлені відступи IV, V ступенів, внаслідок чого об-межена швидкість або закрито рух поїздів, начальник колієвимірюваль-ного вагона по телеграфу повідомляє начальнику дистанції колії, служби колії. (наказ ???? ==>) У випадках обмеження швидкості руху до 15 км/год чи закриття руху поїздів на головних коліях або стрілочних переводах в головних коліях, начальник колієвимірювального вагону додатково телеграфом повідомляє про це ЦП, УРБ, НЗ-РБ, ЦРБ.
Всі відступи, які потребують обмеження швидкості або закриття руху, відмічаються на стрічці зі вказанням умовних позначок і величини відступів. Ці відступи записуються в книжку форми ПУ-28 супроводжуючими вагон працівниками дистанції колії і околодку для прийняття заходів щодо усунення таких відступів.

Таблиця 8

Допустима швидкість пропускання поїздів, км/год, по колії з поєд-нанням відступів за напрямком у плані з перекосами та осіданнями

Відступ у плані довжиною до 10 м вкл.
Вид відступу, його ступінь та зна-чення III сту-пінь IV сту-пінь V ступінь (різниця стріл, мм)
понад 35 до 65 (включно) понад 65 до 80 (включно)
Перекоси (до 10 м)
III ступінь 120/80 60 40 15
IV ступінь 100/60 40 25 15
V ступінь:
понад 20 до 30 мм включно 40 25 25 15
понад 30 до 40 мм включно 25 15 15 15
понад 40 до 45 мм включно 15 15 15 15
Осідання
III ступінь 120/80 60 40 15
IV ступінь 100/60 40 25 15
V ступінь:
понад 25 до 30 мм включно 40 25 25 15
понад 30 до 35 мм включно 25 15 15 15
понад 35 до 40 мм включно 15 15 15 15
До відступів, що поєднуються, відносяться такі відступи, при яких їх довжини, що вимірюються між вершинами по нульовій лінії, перекривають одна іншу, або відс-тань між ними менша 10 м.
Рух закривається, якщо один з поєднаних відступів V ступеня перевищує роз-міри: по перекосах – 45 мм, осіданнях – 40 мм; по різниці в суміжних стрілах вигину на довжині до 10 м (включно) колії – 80 мм.
Таблиця 9

Допустима швидкість руху в залежності від середнього ухилу
відводу підвищення зовнішньої рейки в кривих

Ухил відводу підвищення, ‰ Допустима швидкість руху поїздів, км/год
Не більше 0,7 встановлена
більше 0,7 до 1,0 120
більше 1,0 до 1,2 110
більше 1,2 до 1,4 100
більше 1,4 до 1,6 90
більше 1,6 до 1,9 80
більше 1,9 до 2,3 70
більше 2,3 до 2,7 60
більше 2,7 до 3,0 50
більше 3,0 до 3,1 40
більше 3,1 до 3,5 25
більше 3,5 до 4,5 15
понад 4,5 рух закривається

Начальник колієвимірювального вагона, не обладнаного автоматизованою системою розшифровування, або його заступник після закінчення робочої перевірки стану колії на дистанції вручає під розписку колієвимірювальну стрічку супроводжуючому колієвимірювач керівнику дистанції для прийняття заходів щодо усунення виявлених відступів. Під час проведення контрольних перевірок стрічка не пізніше ніж через З дні після перевірки дистанції розшифровується працівниками колієвимірювального вагона із складанням у двох екземплярах відомості оцінки стану колії. Один екземпляр відомості з розшифрованою стрічкою відправляється начальнику дистанції колії, другий – начальнику служби колії.
По закінченні перевірки колії колієвимірювальним вагоном, облад-наним автоматизованою системою розшифровування та оцінки стану колії керівнику дистанції колії під розписку передаються:
– покілометровий запис на окремих аркушах діаграм усіх контро-льованих параметрів рейкової колії з розшифровкою і вказівкою місць знаходження відступів;
– відомість виявлених відступів за ступенями, у тому числі з вказівкою місць перебування відступів, що вимагають закриття руху або зменшення встановлених швидкостей руху поїздів, і оцінкою стану рейкової колії;
– покілометровий запис діаграм контрольованих параметрів рейкової колії на кілометрах з незадовільною оцінкою в масштабі і вигляді як на стрічці колієвимірювача ЦНИИ-2 не обладнаного автоматизованою системою розшифровки й оцінки стану рейкової колії (при необхідності);
– магнітні носії інформації з даними про стан рейкової колії, що дозволяють відтворювати в дистанції колії діаграми контрольованих параметрів рейкової колії в такому ж вигляді, як і на колієвимірювальному вагоні.
Магнітні носії для запису даних надаються керівником дистанції колія, що супроводжує вагон - колієвимірювач.
Одержана стрічка розрізається з відповідними вказівками началь-ника дистанції колії або його заступника та направляється дорожнім майстрам для використання в практичній роботі.
Після усунення несправностей бригадири колії або дорожні майстри роблять про це позначки на стрічці (діаграмі). Керівники дистанції періодично перевіряють фактичний стан усунення несправностей, виїжджаючи на місце.
При проведенні чергової контрольної перевірки колії керівник дистанції, який прибув для супроводження колієвимірювального вагона, повинен пред'явити стрічку (діаграму) попередньої контрольної перевірки колії. Начальник колієвимірювального вагона зобов'язаний звірити її зі стрічкою поточного проміру колії, зробити висновки про якість усунених раніше виявлених відступів і запис у журналі роботи колієвимірювального вагона.
Стрічка зберігається в дистанції колії протягом одного року.
Діаграми і магнітні носії з результатами контрольної перевірки зберігаються в дистанції колії не менш одного року, а з результатами проміжних перевірок — до наступної контрольної перевірки.
У колієвимірювальному вагоні залишаються дані про середній бал по дистанції колії всього і в тому числі за шириною колії, рівнем, перекосами, просадками, напрямком у плані, про незадовільні кілометри та кілометри, на яких обмежена швидкість або закрито рух поїздів. Ці дані використовуються при наступних перевірках колії.
Відомість виявлених відступів в утриманні кривих начальник колієвимірювального вагона подає начальнику служби колії за станом на 1 січня кожного року.

ЗМІСТ
1. Основні положення З
2. Зображення на стрічках колієвимірювальних вагонів положення рейкової колії. Масштаби записів 4
3. Вимірювання параметрів стану рейкової колії 6
3.1. Загальні положення 6
3.2. Положення рейкових ниток за рівнем 8
3.3. Осідання рейкових ниток 10
3.4. Ширина рейкової колії (шаблон) 10
3.5. Положення рейкових ниток за напрямком у плані 12
3.6. Відмітки меж пікетів і кілометрів,
реєстрація швидкості руху 12
4. Оцінка стану рейкової колії 13
4.1. Загальні положення 13
4.2. Порядок розшифровування і оцінки окремих відступів від норм утримання рейкової колії 14
4.3. Якісна оцінка стану рейкової колії 26

Категория: Инструкции ЦП | Добавил: Olga_Bond | Теги: инструкция
Просмотров: 8610 | Загрузок: 1046 | Рейтинг: 5.0/2

    Уважаемые посетители, если Вы не видите ссылку на скачивание инструкции, значит Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем чтобы скачивать железнодорожные инструкции с нашего сайта. Регистрация

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Похожие железнодорожные инструкции


Скачать железнодорожные инструкции бесплатно, без регистрации
Справочник. Гасители колебаний подвижного состава. М.: Транспорт. 1985
Просмотров: 4775
Автосцепное устройство железнодорожного подвижного состава. Издательство: «ТРАНСПОРТ» Год: 1991
Просмотров: 6326
Взаимодействие локомотива и пути в кривых участках пути. А.А.Камаев, Г.С. Михальченко.
Просмотров: 5229
Электрические передачи переменного тока тепловозов и газотурбовозов
Просмотров: 5098
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Просмотров: 12174
Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта предприятий системы Министерства черной...
Просмотров: 8832
Положение о восстановительном поезде железных дорог Украины
Просмотров: 5051
ЦП-0266-Технічні вказівки-по улаштуванню укладанню ремонту і утриманню безстикової колії на залізниц...
Просмотров: 7501

Свежие железнодорожные новости

Железнодорожные происшествия